Integritetsskyddspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I den här integritetsskyddspolicyn informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi berättar också om vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Denna integritetsskyddspolicy gäller när Silverhemmen Vård & Omsorg AB (”Silverhemmen Vård”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 556791-3321, Blackebergsbacken 37, 168 50 Bromma utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder Silverhemmen Vårdtjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). Silverhemmen Vårdbehandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”GDPR”).

Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Silverhemmen Vårdtjänster sker med grund i ett avtal med dig, den registrerade, som kund eller medarbetare. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter som potentiell kund eller om du söker ett jobb hos oss. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut. 

Personuppgifter som behandlas

En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Silverhemmen Vårdsamlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.

Följande personuppgifter kommer Silverhemmen Vårdatt samla in från dig när du använder våra tjänster:

 • Uppgifter om din identitet – förnamn, efternamn, personnummer och kön.
 • Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Kontaktuppgifter till referenser - förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till eller från Silverhemmen Vård, eller utställa faktura.
 • Matchningsinfo – önskemål, personlighet och intressen.
 • Hälsouppgifter – uppgifter om ev. sjukdomar eller funktionshinder som kräver viss kompetens för att kunna utföra tjänsten.

Ändamålen med behandlingen 

Silverhemmen Vårdbehandlar dina personuppgifter:

 • När detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. 
 • För information om och utförande av tjänster och kontakt med dig. 
 • För att kunna utreda eventuella klagomål.
 • Som underlag för fakturering.
 • Som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Silverhemmen Vårdenligt myndighetsbeslut och lag.
 • För att göra utskick till dig om vår verksamhet.
 • För att kunna bedöma om du kan få jobb hos oss. 

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabellen nedan. 

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt kundförhållande med Silverhemmen Vårdupphört. 

Silverhemmen Vårdär till exempel skyldigt att enligt bokföringslagen att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

Uppgifter om dig som kopplas till dig som kund kommer att bevaras så länge är kund hos oss. Du kan välja att säga upp vår tjänst och då kommer de flesta av dina uppgifter att gallras när de inte behöver bevaras för andra syften. Ett exempel på detta är att vissa uppgifter, såsom uppgifter om din identitet och kontaktuppgifter, kommer vi att bevara i 24 månader efter att kundförhållandet har upphört i marknadsföringssyfte.

För fullständig information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter, se tabellen nedan.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter raderas eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras och det kommer att ske i enlighet med det som vi beskrev ovan.

När Silverhemmen Vårdutför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

Ändamål
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
Lagringstid
Genomförande av tjänsten
Avtal
Person- och kontaktinformation
Så länge ett aktivt kundförhållande finns
Säkerställa anställning
Avtal
Person- och kontaktinformation

Betalningsinformation
Så länge en anställning finns
Dokumentationsskyldighet enligt lag

Bokföringsskyldighet enligt lag
Rättslig förpliktelse
Person- och kontaktinformation

Betalningsinformation
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut, såsom 7 år i enlighet med Bokföringslagen
Utreda eventuella klagomål
Berättigat intresse
Person- och kontaktinformation
12 månader efter att kundförhållandet upphört.
Förhindra och utreda eventuella bedrägerier
Berättigat intresse
Person- och kontaktinformation
12 månader efter att kundförhållandet upphört
Marknadsföring genom brev, telefonnummer eller e-post efter avslutat kundförhållande
Berättigat intresse
1Person- och kontaktinformation
24 månader efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på info@silverhemmenvard.com

Mottagare av personuppgifter

Silverhemmen Vårdsamarbetar med och interagerar med andra företag och vi tar hjälp av leverantörer. Vi kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

 • Aviseringstjänster – Silverhemmen Vårdanvänder tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, ex. med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får bara tillgång till din kontaktuppgift och har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
 • Myndigheter - Silverhemmen Vårdkan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Silverhemmen Vårdvara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet. 

Silverhemmen Vårdbehandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Silverhemmen Vårdsom säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.

Informationssäkerhet

Silverhemmen Vårdvidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av GDPR. Vi har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kan vi komma att kontakta dig i enlighet med Artikel 34 GDPR.

Dina rättigheter

Återkalla samtycke: 

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@silverhemmenvard.com.

Rätt till begränsning av behandling: 

Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen. Du kan exempelvis välja att avregistrera dig från nyhetsbrev och andra utskick genom att följa en länk i dessa utskick eller genom att skicka en e-post till info@silverhemmenvard.com.

Rätt att göra invändningar: 

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Silverhemmen Vårdgrundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vill du göra en invändning mot en behandling gör du detta genom att kontakta oss via e-post till info@silverhemmenvard.com.

Rätt till tillgång: 

Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Silverhemmen Vårdkommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@silverhemmenvard.com

Rätt till rättelse: 

Du har rätt att begära att Silverhemmen Vårdrättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Silverhemmen Vårdhar behandlat har gett en felaktig bild av dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@silverhemmenvard.com.

Rätt till dataportabilitet: 

Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig genom att kontakta oss via e-post tillinfo@silverhemmenvard.com.  Detta gäller inte uppgifter som Silverhemmen Vårdär skyldiga att bevara enligt lag.

Rätt till radering: 

Du har rätten att begära att Silverhemmen Vårdraderar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera personuppgifter som vi inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Silverhemmen Vårdkommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@silverhemmenvard.com.

Silverhemmen Vårdsätter
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina Silverhemmen Vårdtillsammans som skapar minnen för livet.