Villkor för Silverhemmen Vård

1. Parter

Mellan Silverhemmen Vård & Omsorg AB (”Bolaget”) och dig som beställt Silverhemmen Vårds tjänster (”Kunden”) har detta avtal (”Avtalet”) träffats avseende nedan angivna tjänster samt överenskommen omfattning enligt beställningsbekräftelse och pris enligt aktuell prislista.

2. Tjänsten

   2.1. Bolaget tillhandahåller en digital marknadsplats (”Marknadsplatsen”) för seniora personer i behov av hushållsnära tjänster med tonvikt på det sociala (”Silverhemmen Vårdtjänster”).

   2.2. Kunden anlitar härmed Bolaget för mottagande av Silverhemmen Vårdmed omfattning enligt beställningsbekräftelsen. Avvikelse från planerad tid kan ske med +/- 30 minuter om inte annat överenskommes.

3. Ersättning

   3.1. Kunden ska utge ersättning till Bolaget för utförda Silverhemmen Vårdenligt aktuell prislista om inget annat med kunden är överenskommet, inklusive mervärdesskatt per utförd timme (innan RUT-avdrag). Angivet pris avser Silverhemmen Vårds tjänster utförda av en (1) person (”Stundare”).  

   3.2. Om Kundens behov, utnyttjande av eller förutsättningarna för Silverhemmen Vårds tjänster förändras har Bolaget rätt att anpassa angivet pris till de nya förutsättningarna, varvid merkostnader respektive besparingar som görs med anledning av förändringarna ska beaktas.

   3.3. Särskild ersättning tillkommer efter överenskommelse för eventuellt förekommande utlägg och kostnader som hör samman med Silverhemmen Vårds tjänsters utförande, såsom resor, parkeringsavgifter, material och logi.

4. Betalning

   4.1. Bolaget fakturerar Kunden löpande månadsvis för utförda Silverhemmen Vårdtjänster. Fakturan skall sändas till av Kunden anvisad adress och betalning ska ske innan på fakturan angivet förfallodatum.

   4.2. Vid sen betalning har Bolaget rätt, i enlighet med vad som följer av lag, att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp samt påminnelseavgift och ersättning för eventuella inkassokostnader.  

5. Silverhemmen Vårdtjänsters utförande

   5.1. Kundens beställning av Silverhemmen Vårdsker genom Marknadsplatsen, Silverhemmen Vårds hemsida, telefon, mail eller muntligen. Stundaren planerar i samråd med Kunden för hur och vid vilken tidpunkt Kundens beställda Silverhemmen Vårdskall utföras under kommande fjorton (14) dagar.

   5.2. Bolaget förbinder sig att tillhandahålla adekvat personal för av Kunden beställda Silverhemmen Vårdtjänster. Bolaget, som har målsättningen att utföra Kundens beställning på bästa sätt, bedömer fortlöpande nödvändigt antal Stundare, arbetssätt m.m. för Silverhemmen Vårdtjänsternas utförande.

   5.3. För det fall utrustning eller material är nödvändigt för Silverhemmen Vårdtjänsternas utförande förbinder sig Kunden att tillhandahålla detsamma.

   5.4. Vid sjukdom, semester eller jämförliga avvikelser har Bolaget rätt att använda vikarie för ordinarie Stundare, när så är möjligt. Om vikarie tillsätts ska detta meddelas till Kunden snarast möjligt. För det fall vikarien inte är bekant med Kundens hushåll och dess rutiner sedan tidigare, kan Bolaget vid dessa extraordinära tillfällen inte tillhandahålla normal kvalitet för Silverhemmen Vårdtjänsterna utförda av vikarie.

6. Av- och ombokning av Silverhemmen Vårdtjänster

   6.1. Kunden har rätt att kostnadsfritt avboka Silverhemmen Vårdinom fjorton (14) dagar före den aktuella Silverhemmen Vårds utförande. För det fall avbokning inte sker i rätt tid är Kunden skyldig att erlägga full betalning för den avbokade Silverhemmen Vård.

   6.2. Kunden och Stundaren kan i samförstånd omboka tid och dag för ett enskilt besök.

   6.3. Om Silverhemmen Vård avbokas av Stundaren utgår ingen kostnad för Kunden.

7. Nycklar och larm

   7.1. Bolaget har inget ansvar för eventuella nycklar och uppgifter om larm som Kunden lämnar till Stundaren.

8. Skattereduktion

   8.1. Kunden kan i enlighet med vid var tid gällande lagar och regler eventuellt ha rätt till skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster.

   8.2. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Bolaget av Skatteverket blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Bolaget i efterhand rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp.


9. Information och behandling av personuppgifter

   9.1. Kunden samtycker till att Bolaget hanterar Kundens personuppgifter enligt bolagets integritetsskyddspolicy (https://silverhemmenvard.com/integritet). samt att dessa lagras hos Bolaget. Syftet med Bolagets behandling av personuppgifter är att kunna utföra av Kunden beställda Silverhemmen Vårdtjänster, administration och återkoppling till berörda parter genom företagets digitala plattform, fullfölja Avtalet, fakturera beställda Silverhemmen Vårdsamt för att ansöka om RUT-avdrag hos Skatteverket.

10. Ansvar för fel samt skada

   10.1. Om Kunden är missnöjd med av Bolaget utförda Silverhemmen Vårdhar Bolaget rätt att i första hand åtgärda felet.

   10.2. Bolagets ansvar gäller inte skada som förorsakas av handling i enlighet med lag eller myndighets bud, krig- eller krigsfara, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad, bojkott, pandemi eller andra liknande omständigheter.

   10.3. Bolaget ansvarar inte för skada som uppstått på grund av Stundares sjukdom eller inställelse av Silverhemmen Vårdpå grund av omständighet som stått utanför Bolagets kontroll.

   10.4. Bolaget ansvarar inte för skada i Kundens näringsverksamhet.

   10.5. Bryter Kunden mot bestämmelse i Avtalet ska Kunden, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan påvisas, ersätta Bolaget för den skada som Bolaget åsamkats i anledning av kontraktsbrottet.

11. Reklamation

   11.1. Om Kunden är missnöjd med av Bolaget utförda Silverhemmen Vårdskall Kunden snarast och senast inom 14 dagar från det att Kunden uppmärksammat bristen reklamera felet till Bolaget.

12. Försäkringar

   12.1. Silverhemmen Vårdinnehar giltig ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada i kundens hem samt erforderliga försäkringar för Stundare inklusive olycksfallsförsäkring.  

13. Avtalstid och uppsägning

   13.1. Avtalet gäller tills vidare. För det fall att part önskar att Avtalet ska upphöra gäller en ömsesidig uppsägningstid om två (2) veckor.

14. Avtalets förtida upphörande, väsentligt avtalsbrott och skadestånd

   14.1. Bolaget äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i förtid, utan iakttagande av uppsägningstid, (”Hävning”) om Kunden gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller flera mindre upprepade avtalsbrott. Väsentligt avtalsbrott eller åsidosättanden av förpliktelser enligt Avtalet som ger Bolaget rätt till Hävning är till exempel om:
   a. Kunden inte erlägger betalning för utförda Silverhemmen Vårdtrots påminnelse.
   b. Samarbetet mellan Kunden, Stundaren och Bolaget inte fungerar.
   c. Kunden agerar hotfullt eller våldsamt mot Stundaren.
   d. Arbetsmiljön i Kundens hem är undermålig eller ohälsosam.

   14.2. Föreligger grund för Hävning skall Bolaget skriftligen underrätta Kunden om detsamma med skriftlig anmodan om att vidtaga rättelse inom tio (10) dagar från mottagandet av anmodan. Bolaget skall i anmodan redovisa de förpliktelser Kunden åsidosatt samt på vilket sätt, om möjligt, rättelse skall vidtas. Kunden skall därefter omgående genomföra aktiviteter för att rätta sitt handlande, om så kan ske. För det fall rättelse inte har skett, eller inte kan ske, äger Bolaget rätt till Hävning av Avtalet, vilket skall ske skriftligen. Vid Hävning av Avtalet har Bolaget rätt till skadestånd.

15. Ändringar och tillägg till Avtalet

   15.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet. Ändringar och tillägg skall ske skriftligen eller muntligen, varvid parterna överenskommer om eventuell ytterligare ersättning.

16. Bestämmelses ogiltighet

   16.1. Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

17. Ångerrätt

   17.1. Kunden har i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ingången av Avtalet inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks. Om Silverhemmen Vårdutförts under ångerfristen är Kunden skyldig att erlägga betalning för de utförda tjänsterna.

18. Tvist

   18.1. Tvist i anledning av detta avtal skall, om inte parterna kan träffa uppgörelse, avgöras av allmän domstol med Umeå tingsrätt som första instans.

Silverhemmen Vårdsätter
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina Silverhemmen Vårdtillsammans som skapar minnen för livet.